كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مرواريد اعتصامي (فوضولچه)

مرواريد اعتصامي (فوضولچه)
[ شناسنامه ]
بايد به بعضيا بگي ... ...... پنج شنبه 91/8/25
بـگــــــــو ... ...... پنج شنبه 91/8/25
زنـدگــي ...... پنج شنبه 91/8/25
عاشـــق نيـــســتم ...... پنج شنبه 91/8/25
گفتم ...... پنج شنبه 91/8/25
راننده پرايد بزن بغل ...... پنج شنبه 91/8/25
ديوار ...... پنج شنبه 91/8/25
ميخواهم برايت تنهايي را معني کنم! ...... پنج شنبه 91/8/25
چه کسي مي گويد که گراني شده است؟ ...... پنج شنبه 91/8/25
کــــافيست ...... پنج شنبه 91/8/25
از عجايب عشق ...... يكشنبه 91/8/14
ديشب پاي تلوزيون خوابم برده بود ...... يكشنبه 91/8/14
کاش مي فهميدي ...... يكشنبه 91/8/14
چه ساکت، ...... يكشنبه 91/8/14
نه کسي منتظر است ...... پنج شنبه 91/7/27
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها