سفارش تبلیغ
صبا ویژن

باید به بعضیا بگی ...:
این شماره ی پینوکیوست زنگ بزن ببین چطوری آدم شده .
شاید تو هم آدم بشی...
والاااااااااا:دی


[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 4:58 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
بـگــــــــو ...
از کــــــدام راه بـرخـواهـی گشت... ؟
می خواهم گـــــــــــِل بگیرمش... !
آســـوده از انتظــــار...
دســـت در جــــیب و ســــــوت زنــــان..
به زندگیــــــــم بـــــــرگــــردم ....

[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 4:56 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

زنـدگــی انـگــار...
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن ....
هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم..
او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد...
بـــرای ضـربــه بـعــد ...... !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی .....
خـیــالـت راحـت .....
خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ...


[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 4:51 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

مـــــــن..
عاشـــق نیـــســتم..
فقط گــــاهی حـــرف تـــو کـــه میـــشــود..
دلـــم مثــــل اینـــکه تــــب کنــــد....گـــرم و ســـرد میـــشــــود..
اب میـــــشـــود... تـــنــــگ میـــشـــــود..
ایــــن عشـــــق نـــیــســـت..هــــســـت....؟


[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 4:50 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
گفتم غم تو دارم گفتا گمشو کثافت
گفتم که مال من شو گفتا با این قیافت؟
گفتم زمهرورزان رسم وفا بیاموز
گفتا وفا رو ول کن چنده حقوق پایه ت؟!
گفتم که پول ندارم اما پر از شعورم
...گفتا شعور نداری بی پول بی نزاکت
گفتم مگر چه کردم گفتا که خواستگاری
گفتم مگر که جرم است گفتا بی مایه اری
ستاره سهیل

[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 4:49 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
   1   2   3      >
About

من خوشگل :) با ادب :^) تمیز و مرتبم :)))) و اینکه سوم راهنماییم
Blog Custom